OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri nakladaní s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zároveň nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR).

Sme registrovaní na Úrade pre ochranu osobných údajov v ČR pod číslom 00059778.I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť CORE ZONE s.r.o. , IČO 03506029, so sídlom Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, ČR (ďalej len: "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú:
• adresa: Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, ČR
• e-mail: info@corezone.cz
• telefón: +420 731 033 502

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi poverenca sú: gdpr@corezone.cz .

... respektíve vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť CORE ZONE s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu nm-sperky.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. ČR o ochrane osobných údajov, nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti CORE ZONE s.r.o.

Spoločnosť CORE ZONE s.r.o. pri svojej činnosti nepredáva osobné informácie o svojich klientoch tretím osobám, nezhromažďuje a nespracováva citlivé údaje o registrovaných užívateľoch, predovšetkým osobné údaje o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženskom a filozofickom presvedčení, trestnej činnosti, zdravotnom stave a sexuálnom živote.II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy. 

Aké údaje teda zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme vedieť meno (prípadne meno firmy, IČO, DIČ a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. Osobné dáta, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, sú využité pre úkony priamo súvisiace s Vašou objednávkou. Dáta sú uchovávané a spracovávané podľa platných právnych predpisov a slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a spracovatelia dotazníka spokojnosti. Osobné údaje zákazníkov sú predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručenie tovaru, či zistenie zákazníckej spokojnosti. Zasielanie dotazníka je možné kedykoľvek zrušiť. Pre marketingové účely sú tieto dáta použité iba s Vaším výslovným súhlasom.

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po zalogovaní do e-shopu nm-sperky.sk môžete tieto údaje editovať či mazať. V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí odoslať e-mail na info@nm-sperky.sk .

Ako používame cookies

K personalizácii obsahu a reklám, poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

Čo to sú súbory "Cookies"?

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré server umiestňuje do Vášho počítača pri načítaní webovej stránky. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o Vašom správaní späť na príslušný server. Cookies obsahujú informáciu o tom, ako dlho ich má prehliadač uchovávať (od jednorazových až po niekoľkoročné). Cookies nie sú priamo viazané na Vaše meno ani e-mailovú adresu, často ale obsahujú napríklad prihlasovacie údaje do systému. Sú spoločné pre jednu inštaláciu prehliadača. Cookies nie sú nijako zabezpečené a to vrátane zhromaždených údajov.

Prečo potrebujeme Váš súhlas s používaním cookies?

Na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES, ktorá novelizovala čl. 5 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, o spracovaní osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií, došlo k posilneniu ochrany užívateľov internetu, pretože sa vyžaduje poskytnutie informácií a získanie súhlasu používateľa ešte predtým, než bude cookie uložená či bude získaný prístup k už uloženým informáciám v počítači užívateľa. Ide teda o prechod z režimu "opt-out" na režim "opt-in". Táto úprava bola zohľadnená novelou zákona o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 468/2011 Zb. ČR.III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
• plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
• oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
• Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. ČR, o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
• zasielanie obchodných oznámení a činenie ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

K čomu teda údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej alebo dočasnej. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas. V prípade spracovania na účely priameho marketingu už Váš súhlas vyžadovaný je, a to zaškrtnutím takého súhlasu pri registrácii v našom e-shope.IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

1. Správca uchováva osobné údaje:
• po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.V. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
• podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
• zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
• zaisťujúci marketingové služby.

2. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 VI. VAŠE PRÁVA

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
• právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
• právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
• právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
• právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
• právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v ČR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 05. 2018.