REKLAMAČNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti
CORE ZONE s.r.o
so sídlom Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika
identifikačné číslo: 03506029
zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 232225
pri predaji tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://nm-sperky.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto reklamačné podmienky boli spracované podľa §2079 a nasl. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka Českej republiky v platnom znení a vzťahujú sa na tovar v ponuke obchodnej spoločnosti CORE ZONE s.r.o., ktorý bol zakúpený u obchodnej spoločnosti CORE ZONE s.r.o. a ktorý bol riadne zákazníkom reklamovaný.

1.2. Ku každému tovaru zakúpenému u obchodnej spoločnosti CORE ZONE s.r.o. (ďalej len "predávajúci") je prikladaná faktúra a dodací list alebo predajka za hotové so špecifikáciou výrobku, ktoré slúžia zároveň ako záručný list. Prevzatím tovaru potvrdzuje kupujúci súhlas so záručnými podmienkami predávajúceho. Pokiaľ nie je tovar osobne prevzatý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá kupujúci od dopravcu (potvrdené podpisom na dodacom liste).

1.3. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré sa prejavia v záručnej dobe podľa zákona. Na dodávky vlastných výrobkov poskytuje predávajúci záruku v trvaní a za podmienok uvedených v technických listoch a na obaloch jednotlivých výrobkov. Na dodávky výrobkov iných výrobcov (obchodný tovar) sa vzťahujú záruky podľa obchodných a dodacích podmienok týchto výrobcov.

1.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť či doplniť znenie týchto reklamačných podmienok. Staršie verzie reklamačných podmienok sú k dispozícii len na vyžiadanie u predávajúceho.

2. VZÁJOMNÉ UJEDNANIA

2.1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho prevzatí, prípadne ihneď po dodaní do miesta určenia, ak je tovar prepravovaný dopravcom. Ak zistí kupujúci chyby tovaru bezprostredne po jeho dodaní do miesta určenia, je povinný s dopravcom spísať protokol o poškodení. Kupujúci je povinný reklamovať chyby okamžite po ich zistení.

2.2. V prípade zistenia chyby tovaru kupujúcim pred jeho použitím, reklamuje kupujúci tovar osobne v mieste predaja výrobku, príp. v mieste objednávky, ak je tovar prepravovaný. Kupujúci pri reklamácii predloží platný doklad o nákupe tovaru spolu s ďalšími dokladmi či informáciami potrebnými na vybavenie reklamácie (dodací list, faktúru, príjmový pokladničný doklad, protokol o poškodení, predajku za hotové, apod.). Reklamáciu rieši kupujúci priamo v mieste objednávky alebo nákupu tovaru, a to s povereným pracovníkom predávajúceho. Príslušný pracovník je povinný s kupujúcim spísať reklamačný protokol a to vo dvoch vyhotoveniach (jeden pre predávajúceho a jeden pre kupujúceho). Reklamácia bude zo strany predávajúceho riešená bezodkladne a v prípade sporných reklamácií najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie u predávajúceho, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak (povaha reklamácie vyžaduje účasť súdneho znalca, iného výrobcu...).

2.3. Ak kupujúci reklamuje chybu tovaru, ktorá sa prejavila buď priamo pri jeho aplikácii, alebo až následne po nej, reklamuje kupujúci tovar vždy písomne. Ak kupujúci zistí chybu pri aplikácii tovaru, je povinný o tom ihneď informovať predávajúceho. Reklamácia nemusí byť uznaná v plnom rozsahu, ak tovar bude použitý i napriek jeho chybnosti. K reklamácii je nutné predložiť a oznámiť predávajúcemu, okrem dokladov uvedených v predchádzajúcom odseku, ďalšie podklady a informácie požadované predávajúcim nutné pre takúto reklamáciu, napríklad vzorka reklamovaného tovaru, detaily týkajúce sa aplikácie tovaru, spôsob skladovania tovaru, fotodokumentáciu, apod. Predávajúci je povinný spísať s kupujúcim reklamačný protokol vo dvoch vyhotoveniach, ktorý bude okrem iného obsahovať:
2.3.1 špecifikáciu výrobku,
2.3.2 špecifikáciu chyby,
2.3.3 spôsob a miesto nadobudnutia tovaru,
2.3.4 identifikáciu kupujúceho.

2.4. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť v dohodnutej lehote bez ohľadu na to, či už reklamácia bola vybavená.

2.5. V prípade výmeny či opravy tovaru, ak nie je reklamácia vybavená ihneď, je kupujúci povinný prevziať od predávajúceho vymenený alebo opravený tovar najneskôr do 5tich kalendárnych dní od doručenia výzvy na prevzatie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak. Pri nedodržaní tejto lehoty uskladní predávajúci predmetný tovar na náklady kupujúceho.

3. UZNÁVANIE REKLAMÁCIE

3.1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na tom, že reklamácia môže byť uznaná za oprávnenú iba pri splnení týchto podmienok:
3.1.1 kupujúci musí vždy predložiť úplný originál dokladu potvrdzujúceho nákup tovaru,
3.1.2 vždy musí byť špecifikovaná konkrétna chyba,
3.1.3 tovar musí byť používaný alebo aplikovaný v súlade s príslušnou dokumentáciou k tovaru a technickými normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,
3.1.4 tovar musí byť používaný alebo aplikovaný s odbornou starostlivosťou, v špecifických prípadoch, v ktorých tak ukladá zákon, musí byť tovar aplikovaný odbornou osobou majúcou k príslušnej činnosti oprávnenie,
3.1.5 tovar nesmie byť používaný v podmienkach, ktoré svojou povahou použitie tovaru vylučujú,
3.1.6 chyba nebola spôsobená živelnou pohromou, poveternostnými vplyvmi či násilným poškodením.

3.2 Pri nesplnení reklamačných podmienok a nedodržaní postupov reklamácie podľa týchto reklamačných podmienok nebude reklamácia uznaná. V takom prípade je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu v súvislosti s reklamáciou vznikli.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Prílohu reklamačných podmienok tvorí vzorový formulár na uplatnenie reklamácie.

4.2. Kontaktné údaje predávajúceho:

  • adresa pre doručovanie: CORE ZONE s.r.o., Rozsypalova 767, 538 03 Heřmanův Městec, Česká republika
  • adresa elektronickej pošty: info@nm-sperky.sk
  • telefón: +421 950 380 163.

Tieto reklamačné podmienky sú platné a účinné dňom 01. 07. 2021.